خدمات آزمایشگاه ژنتیک مرکز درمان ناباروری شیراز

آزمایشگاه ژنتیک پزشکی مرکز درمان ناباروری شیراز با افتخار

  • اولین آزمایشگاه خصوصی ژنتیک و انجام دهنده ی PGD ( تشخیص ژنتیکی پیش از النه گزینی جنی) ،
  • انجام دهنده اولین HLA-PGD Matching در ایران،
  • انجام دهنده اولین PGD برای سه جهش ژنتیکی به صورت همزمان در یک زوج،
  • انجام دهنده PGD برای تمامی بیماری های تک ژنی، و همچنین
  • انجام دهنده PGD به منظور انتخاب جنسیت در جنوب کشور می باشد

….

تعیین هویت

آزمایشات سیتوژنتیک

آزمایشات مولکولار ژنتیک

بررسی علل ژنتیکی ناباروری

ژنتیک سرطان و بررسی عوامل ژنتیکی سرطان های ارثی

بررسی ژنتیکی محصول سقط